Vanrijkelen - VRD bvba

Bankagent en verzekeringsmakelaar

 
 

 

 

 

U bevindt zich hier: Homepage > Verzekeringsproducten > Mifid-gedragsregels en belangenconflicten

 

Mifid-gedragsregels en belangen­conflicten

Ter bescherming van de consument die in aanraking komt met vaak complexe financiële- en verzekeringsproducten implementeerde de Belgische wetgever de Europese MIFID-directive. Ons kantoor is wettelijk gehouden tot het naleven van deze gedragsregels.

Eén van de verplichtingen is dat wij u een aantal wettelijke bepalingen formeel meedelen. Die leest u hierna.

Belangrijker is het te weten dat wij dit zien als een kans om ons professionalisme te onderstrepen, en u te verzekeren dat wij loyaal en billijk zullen streven naar het handelen in uw belangAangeboden producten en diensten

Ons kantoor biedt diensten van verzekeringsbemiddeling aan: Wij adviseren u en maken u wegwijs in een ruim aanbod van verzekeringen, wij analyseren uw behoeften, geven u advies bij het maken van voor u aangepaste oplossingen, sluiten de verzekeringen af, en staan u bij in het beheer en de afwikkeling.Nummers van de takken en de titulatuur

 1. : Ongevallen
 2. : Ziekte
 3. : Voertuigcasco met uitzondering van rollend spoorwegmaterieel
 4. : Vervoerde goederen met inbegrip van koopwaren, bagage en alle andere goederen
 5. : Brand en natuurevenementen
 6. : Andere schade aan goederen
 7. : BA motorrijtuigen
 8. : Algemene BA
 9. : Krediet
 10. : Borgtocht
 11. : Diverse geldelijke verliezen
 12. : Rechtsbijstand
 13. : Hulpverlening
 14. : Levensverzekeringen - niet verbonden met beleggingsfondsen, met uitzondering van bruidsschat- en geboorteverzekeringen;
 15. : Levens- bruidsschat- en geboorteverzekeringen in verband met beleggingsfondsen
 16. : Kapitalisatieverrichtingen
Het belangen­conflicten­beleid in ons kantoor

Wetgevend kader

Vanaf 30 april 2014 zijn de "AssurMiFID -gedragsregels" van kracht. Zij vinden hun wettelijke basis in de wet van 30 juli 2013 tot versterking van de bescherming van de afnemers van financiële producten en diensten alsook van de bevoegdheden van de FSMA en diverse bepalingen alsook het KB van 21 februari 2014 over de regels voor de toepassing van de artikelen 27 tot 28bis van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten op de verzekeringssector en KB van 21 februari 2014 inzake de krachtens de wet vastgestelde gedragsregels en regels over het beheer van belangenconflicten, wat de verzekeringssector betreft.


Daarom heeft ons kantoor een beleid op gesteld voor het beheer van belangenconflicten bij het verlenen van onze diensten. De wettelijke regeling omtrent belangenconflicten is een aanvulling op de algemene MiFID-grondwet Deze grondwet wordt door ons kantoor geëerbiedigd door zich loyaal, billijk en professioneel in te zetten voor de belangen van de klant.
Wat zijn belangen­conflicten?

Met het oog op ons belangenconflictenbeleid heeft ons kantoor in een eerste stap de mogelijke belangenconflicten opgelijst.

Belangenconflicten kunnen zich voordoen tussen ons kantoor (en haar medewerkers) en een klant, of tussen meerdere klanten onderling.


Lijst van mogelijke belangen­conflicten:

 • Situaties waarbij winst wordt gemaakt of verlies wordt geleden ten koste van de cliënt
 • Situaties waarbij ons kantoor een ander belang heeft bij het resultaat van de dienst of transactie
 • Situaties met een financiële drijfveer om andere cliënten te laten voorgaan
 • Situaties waarbij hetzelfde bedrijf als de cliënt wordt uitgeoefend
 • Situaties waarbij ons kantoor een vergoeding ontvangt van een andere persoon dan de cliënt voor de geleverde diensten van verzekeringsbemiddeling.
 • Situaties waarbij ons kantoor deelnemingen van minstens 10% bezit in stemrechten of van het kapitaal van de verzekeringsonderneming(en)
 • Situaties waarbij de verzekeringsonderneming(en) deelnemingen van minstens 10% bezit(ten)van de stemrechten of van het kapitaal van ons kantoor

Beide laatste situaties zijn niet van toepassing op ons kantoor: wij zijn geheel onafhankelijk van elke partner
Welke preventieve maatregelen namen we?

 • Interne instructienota’s: Wij informeren en trainen ons personeel op het strikt naleven van dit beleid
 • Een aangepast verloningsbeleid: wij "verleiden" onze medewerkers niet, via financiële of andere beloningen om keuzes op te dringen die niet uitsluitend in uw belang zijn
 • Opleiding: Wij zien er strikt op toe dat onze medewerkers enkel bemiddelen m.b.t. verzekeringsproducten die zij kennen.
 • Indien ons kantoor geen concrete oplossing ziet voor een specifiek belangenconflict zullen wij desnoods de gevraagde dienstverlening te weigeren met het uitsluitende doel de bescherming van de belangen van u als klant.
 • Een regeling inzake het ontvangen van voordelen.
 • Wij staan erop dat alle informatie die onze medewerkers verstrekken correct, duidelijk en niet misleidend is.


Indien noodzakelijk zal het beleid inzake belangenconflicten van ons kantoor aangepast en/of geactualiseerd worden.
Wat is de procedure?
Wat gebeurt er als wij een specifiek onoplosbaar belangenconflict zouden zien? ("specifieke transparantie")

Wanneer in een concrete situatie onze maatregelen onvoldoende garantie zouden kunnen bieden, zal u geïnformeerd worden over het belangenconflict, zodat u een weloverwogen beslissing kan nemen, en we de gevraagde dienstverlening kunnen verlenen.


Vergoeding

Voor onze diensten van verzekeringsbemiddeling ontvangen wij in beginsel een vergoeding van de verzekeringsonderneming, die deel uitmaakt van de premie die u als klant betaalt.


Daarnaast is een vergoeding mogelijk die verbonden is aan de verzekeringsportefeuille van ons kantoor bij de betreffende verzekeringsonderneming of voor bijkomende taken ingevuld door ons kantoor.


In een laatste geval ontvangen wij voor onze diensten van verzekeringsbemiddeling mogelijks een vergoeding van u als klant.