Vanrijkelen - VRD bvba

Bankagent en verzekeringsmakelaar

 
 

 

 

 

U bevindt zich hier: Homepage > Verzekeringsproducten > Sparen en Beleggen

 

Lange termijn sparen, voornamelijk voor uw inkomen na uw pensionering staat prominent in de belangstelling. Gezamenlijk langer werken alleen zal de kost van de vergrijzing niet dekken. Het besef dat we zelf zullen moeten instaan om ons pensioen aan te vullen groeit.


De overheid stimuleert een aantal spaarvormen, vaak onder de vorm van verzekeringsproducten die uw inleg geheel of gedeeltelijk beschermen.
Het is een vrij complexe materie die wij graag met u doornemen. Op basis van uw mogelijkheden èn verwachtingen kunnen wij u helpen om het bos door de bomen te zien en u de voor u op maat gesneden oplossingen aan te bieden.
Er zijn ook een aantal specifieke maatregelen voor zelfstandigen en (medische) beroepen. Ook hiervoor leveren wij graag advies en zoeken voor u naar gepaste beleggingsvormen.

Klik HIER om productfiches na te lezen. Deze info zal u een idee geven van de mogelijkheden, maar vervangt niet ons specifiek advies gebaseerd op uw noden die wij graag met u bespreken.
Tak 21, 23 ... of 26 

In een diepgaand gesprek peilen we naar uw familiale en financiële situatie, bespreken we verschillende spaar-en beleggingsvormen en evalueren wij uw kennis en appetijt voor verschillende producten. Tenslotte bespreken we uw doelstellingen op korte, middellange en lange termijn. Dit resulteert in uw persoonlijk "risicoprofiel", en dat heeft vanzelfsprekend zijn invloed op de keuze voor een levensverzekeringcontract als spaar- of beleggingsinstrument.


Wenst u verzekerd te zijn van een gewaarborgd rendement, eventueel aangevuld met een winstdeelname? Verkiest u een laag risicoprofiel en speelt u liever op veilig ? Dan verkiest u wellicht een "tak 21" product.

Wie wat meer rendement ambieert, zal zich meer in zijn sas voelen met de combinatie levensverzekering/beleggingsfonds. U belegt weliswaar (deels) in aandelen, maar ook in deze formule kunnen mogelijke verliezen (sterk) ingeperkt worden. Verzekeraars gebruiken dan de term tak 23.
Een combinatie van beide, alhoewel geen officiële term, wordt ook wel eens tak 44 genoemd (een optelsommetje, ziet u...) Daarnaast bestaat ook nog tak 26.

Ziet u tussen de takken het bos noch de bomen meer?Tak 21

Klassieke levensverzekeringen met periodieke premies worden als tak 21 omschreven. Meestal wordt tak 21 als een spaarproduct beschouwd: het betreft een levensverzekering met gewaarborgd rendement. Dat gewaarborgd rendement kan nog aangevuld worden met een winstdeelname, naargelang de prestaties die de gespecialiseerde beheerders van het fonds tijdens het afgelopen jaar hebben geleverd.

Deze levensverzekeringsproducten worden door een grote verscheidenheid gekenmerkt met een zeer divers aanbod op de markt. Het is uiteindelijk de bedoeling dat iedereen in dat aanbod zijn weg vindt. Als onafhankelijk specialist adviseren wij u graag. Toch is er één gemeenschappelijke noemer: de beheerders van tak 21-producten kiezen voor veiligheid en beleggen daarom hoofdzakelijk in vastrentende waarden zoals obligaties en kasbons.

Het gewaarborgd rendement, aangevuld met eventueel een winstbijdrage, maakt dat de tak 21-formule als een waardevol alternatief voor spaar- en/of termijnrekeningen kunnen beschouwd worden. Overigens: wie een groepsverzekering heeft, belegt waarschijnlijk zonder het zelf te weten via tak 21
Tak 23

Het belangrijkste verschil tussen tak 21 en tak 23 is het ontbreken van de waarborg van een gegarandeerd rendement. Bij de tak 21-formule is die waarborg er wel, bij de tak 23-producten niet. In feite is een tak 23-product een levensverzekering gekoppeld aan beleggingsfondsen, waarbij het rendement afhankelijk is van de prestaties van die fondsen.
De afgelopen jaren hebben de meeste beleggingsfondsen goed gepresteerd. Tak 23 was daarom een bijzonder interessante formule om in te beleggen.

Indien u zou overwegen dergelijk contract af te sluiten, zullen wij u als makelaar er steeds op wijzen dat u weliswaar uw kansen op een aantrekkelijk rendement verhoogt, maar dat daarvoor geen garantie is, en dat rendementen uit het verleden een garantie naar de toekomst toe bieden.

Ook hier adviseren wij u graag om de voor u aantrekkelijkste formules te selecteren.
Tak 26

De Tak 26-producten worden vaak voorgesteld als producten voor vennootschappen, verenigingen, overheden. Toch kunnen ze ook voor particulieren een interessant alternatief zijn voor een tak 21- of een tak 23-contract.

Een tak 26 is een kapitalisatiecontract, met een looptijd die kan variëren maar meestal de periode van acht jaar niet overschrijdt. Evenals in het geval van tak 21 is er de waarborg van een gegarandeerd rendement, dat eventueel aangevuld kan worden met een winstdeelname. We zetten enkele voordelen van een tak 26-product op een rijtje:

  • zowel voor bedrijven als voor particulieren
  • alle voorwaarden worden contractueel vastgelegd en gelden voor de volledige duur van het contact
  • gewaarborgd minimumrendement, eventueel aanvulbaar met een winstdeelname
  • het bedrag is op eender welk moment beschikbaar/opvraagbaar
  • kapitalisatieprincipe: de intresten brengen op hun beurt intresten op
... en Tak 44?

Die bestaat niet echt. Het is een combinatie van tak 21 en tak 23 producten, waarbij u bijvoorbeeld de mogelijkheid geboden wordt om de opbrengsten van een tak 21 product te gaan beleggen in mogelijks meer hoogrentende tak 23 producten.Vraag ons steeds om advies! Wij analyseren uw noden met u en bieden u een keuze tussen meerdere mogelijkheden en verzekeraars!