Pensioenopbouw

Als zelfstandige doet u er goed aan om zelf voor een aanvullend pensioen te zorgen. Uw wettelijk pensioen zal namelijk niet volstaan om uw levensstandaard na uw pensionering te behouden. 

 

Er bestaan verschillende interessante oplossingen om in een aanvullend pensioen te voorzien: het Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen en, als u zelfstandige bedrijfsleider van een vennootschap bent, de Individuele Pensioentoezegging.

Bent u een geconventioneerde arts, tandarts, apotheker of kinesitherapeut, dan kunt u deze oplossingen ook combineren met een Riziv-contract.

Bovendien kunt u ook kiezen voor het klassieke pensioensparen of langetermijnsparen.

Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ)

Een Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen is een zeer voordelige oplossing om voor uzelf een aanvullend pensioen op te bouwen. U betaalt via uw VAPZ minder belastingen en minder sociale bijdragen. Hierdoor recupereert u 22 % van uw premie dankzij de besparing op de sociale bijdragen, en bespaart u langs fiscale weg meteen tot 53,50 % van uw premie! U geniet een gewaarborgd rendement, eventueel aangevuld met een winstdeling.

Waarom is een VAPZ iets voor mij?

Het wettelijk pensioen van een zelfstandige ligt niet zo hoog. Daardoor dreigt een grote kloof tussen uw huidige inkomsten en wat u overhoudt na uw pensioen. Om uw levensstandaard te behouden, moet u zelf sparen en er liefst zo vroeg mogelijk mee beginnen.
 
Een Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ) is de interessantste oplossing, een must voor iedere ondernemer. U spaart namelijk voor uw pensioen en geniet tegelijk een fiscaal voordeel. U kunt namelijk de bijdragen aftrekken als beroepskosten. Daardoor vermindert ook uw inkomen en moet u dus minder sociale bijdragen betalen.
 
Extra bescherming
U spaart dus voor uw pensioen en kunt er ook voor kiezen om uw gezin extra te beschermen voor als u arbeidsongeschikt wordt of overlijdt. Zo komen ze niet in de kou te staan.
 
Vastgoed financieren
Daarnaast kunt u een deel van het pensioenkapitaal gebruiken om een vastgoedproject te financieren.
 
Interessante fiscaliteit
Ten slotte is de eindfiscaliteit van een VAPZ interessant: de belasting gebeurt immers via het stelsel van de fictieve rente, het voordeligste taxatieregime.

Wat brengt een VAPZ mij op?

Bij elk bedrag dat u spaart, is de rentevoet van dat moment gewaarborgd tot het einde van het contract. U kunt dus gerust zijn, wat er ook gebeurt. Voor toekomstige stortingen geldt de rentevoet die op dat moment van toepassing is.

Daarnaast levert een VAPZ u eventueel een winstdeling op. Deze winstdeling varieert van jaar tot jaar en hangt af van de resultaten van de verzekeraar en van de economische situatie.

Fiscaal is een VAPZ zeer interessant:

 • u kunt de bijdragen aftrekken als beroepskosten (marginale aanslagvoet),
 • daardoor dalen uw verplichte sociale bijdragen,
 • u betaalt geen premietaks.

Wanneer en hoe ontvang ik het kapitaal en de opbrengst van mijn VAPZ?

​U krijgt uw pensioenkapitaal sowieso uitbetaald op het moment dat u met (vervroegd) wettelijk pensioen gaat. U kunt uw contract ook afkopen zodra u de wettelijke pensioenleeftijd bereikt hebt of zodra u voldoet aan de voorwaarden om uw vervroegd wettelijk pensioen op te nemen.

U moet dan rekening houden met deze afhoudingen:

 • van het kapitaal worden een Riziv-bijdrage (3,55 %) en een solidariteitsbijdrage (0-2 %) afgehouden. Voorts betaalt u een belasting volgens het stelsel van de fictieve rente. Die belasting wordt berekend op het pensioenkapitaal zonder de eventuele winstdeling. Als u effectief actief blijft tot de wettelijke pensioenleeftijd of tot de leeftijd waarop u een volledige loopbaan bereikt volgens de geldende pensioenwetgeving, dan wordt die fictieve rente slechts op 80 % van het pensioenkapitaal berekend, wat uiteraard extra voordelig is.
 • van de winstdeling worden eveneens een Riziv-bijdrage (3,55 %) en een solidariteitsbijdrage (0-2 %) afgehouden.   

Als u overlijdt vóór uw wettelijke pensioenleeftijd zijn de afhoudingen net hetzelfde. Het enige verschil is dat de fictieve rente dan berekend wordt op het overlijdenskapitaal, zonder de eventuele winstdeling.

Uw VAPZ vroeger verzilveren

U kunt (een gedeelte van) de opgebouwde reserve van uw VAPZ gebruiken om een vastgoedproject - aankoop, bouw of verbouwing - binnen de Europese Economische Ruimte (dit is Liechtenstein, Noorwegen, IJsland en de landen van de Europese Unie) te financieren. U neemt dan nu al een voorschot op uw opgebouwde pensioenkapitaal. U kunt er ook voor kiezen om op de einddatum van uw VAPZ het opgebouwde kapitaal te gebruiken om het bedrag van uw hypothecair krediet in één keer terug te betalen (de zogenaamde wedersamenstelling). Daarnaast kunt u uw VAPZ-pensioenkapitaal als waarborg in pand geven voor een hypothecair krediet.

Welke keuzes heb ik?

Een VAPZ laat u heel wat vrijheid.

 • U kiest vrij hoeveel u stort, met een maximum van 8,17 % van uw referentie-inkomen. Dat is het geïndexeerde netto belastbaar beroepsinkomen van drie jaar geleden. Voor starters is de referentie het minimuminkomen dat gebruikt wordt voor de berekening van de sociale bijdragen. Als absoluut maximum geldt in 2020 een plafond van 3.291,30 euro. De minimumstorting bedraagt 100 euro.
 • U kiest hoe vaak u stort: jaarlijks, om de zes of drie maanden of maandelijks. 
 • U kunt aanvullende waarborgen onderschrijven:
  • een aanvullende overlijdensdekking of een overlijdensdekking na een ongeval,
  • een aanvullende dekking tegen arbeidsongeschiktheid na een ongeval of ziekte.
 • Als u bedrijfsleider bent, kunt u uw VAPZ cumuleren met een Individuele Pensioentoezegging (IPT). Ook cumulatie met pensioensparen en langetermijnsparen is mogelijk.

Gunstige fiscaliteit

 • Geen premietaks
 • De fiscaliteit bij de uitbetaling van uw kapitaal is bijzonder voordelig:
  • de verworven winstdelingen zijn 100 % belastingvrij;
  • de eindbelasting gebeurt onder de vorm van een (voordelige) fictieve rente;
  • blijven te betalen: de RIZIV-bijdrage van 3,55 % en de solidariteitsbijdrage die varieert van 0 tot 2 %.

Sociaal VAPZ

Waarom is deze verzekering iets voor mij?

Als zelfstandige kunt u met een Sociaal VAPZ tot 15 % meer sparen dan met een gewoon Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen. Met een gewoon VAPZ spaart u maximaal 8,17 % van uw referentie-inkomen. Bij een sociaal VAPZ is dat maximaal 9,40 %, met een maximum van 3.786,81 euro voor 2020. Geconventioneerde loontrekkende artsen, tandartsen, apothekers, logopedisten of kinesitherapeuten kunnen ook een sociaal VAPZ onderschrijven.

De bijdragen zijn aftrekbaar als beroepskosten. Daardoor daalt ook uw inkomen en moet u minder sociale bijdragen betalen. Met andere woorden, u spaart voor uw pensioen en geniet tegelijkertijd nu reeds een mooi belastingvoordeel.
 
Solidariteitsprestaties
10 % van de bijdrage voor uw sociaal VAPZ wordt besteed aan solidariteitsprestaties. Concreet gaat het om deze bescherming:
 • u krijgt gedurende maximaal één jaar een maandelijkse rente wanneer u arbeidsongeschikt wordt,
 • AG Insurance betaalt de bijdrage voor uw aanvullend pensioen verder als u arbeidsongeschikt bent,
 • u spaart extra en ontvangt een geboortepremie als u moeder wordt,
 • uw nabestaanden krijgen een overlevingsrente als u vóór uw 60e overlijdt,
 • u ontvangt een forfaitaire uitkering wanneer u vóór uw 60e ernstig ziek wordt.
Aanvullende waarborgen
Via aanvullende waarborgen kunt u kiezen voor extra bescherming bij arbeidsongeschiktheid, overlijden en overlijden door een ongeval.

Vastgoed
U kunt een voorschot opvragen om een vastgoedproject te financieren. Of u kunt uw pensioenkapitaal in pand geven als waarborg voor een krediet of het kan dienen om het krediet weder samen te stellen.

Voordelige eindbelasting
Als u met (vervroegd) wettelijk pensioen gaat, dan wordt uw aanvullend pensioenkapitaal uitgekeerd. Dit wordt belast volgens het voordelig stelsel van de fictieve rente.
 
Wat is de potentiële return?

​Bij elk bedrag dat u spaart, is de rentevoet van dat moment gewaarborgd tot het einde van het contract. Voor toekomstige stortingen geldt de rentevoet die op dat moment van toepassing is.

Daarnaast levert een VAPZ u eventueel een winstdeling op. Deze winstdeling varieert van jaar tot jaar en hangt af van de resultaten van AG Insurance en van de economische situatie.

U kunt de VAPZ-bijdragen aftrekken als beroepskost tegen de marginale aanslagvoet. Zo betaalt u ook minder sociale bijdragen. U betaalt geen premietaks.

Wanneer en hoe wordt mijn pensioenkapitaal uitgekeerd?

​Het pensioenkapitaal van uw sociaal VAPZ wordt uitgekeerd op het moment dat u uw wettelijk pensioen opneemt. Zodra u voldoet aan de voorwaarden om uw vervroegd wettelijk pensioen op te nemen of van zodra u de wettelijke pensioenleeftijd bereikt, kunt u ook vragen om uw pensioenkapitaal uit te keren.

Van het kapitaal worden een Riziv-bijdrage van 3,55 % en een solidariteitsbijdrage (0 tot 2 %) afgehouden. Voorts wordt het kapitaal belast volgens het stelsel van de fictieve rente. Als u effectief actief blijfttot de wettelijke pensioenleeftijd of tot de leeftijd waarop u een volledige loopbaan bereikt volgens de geldende pensioenwetgeving, dan​ wordt de fictieve rente slechts op 80 % van het pensioenkapitaal berekend. Dat is dus extra voordelig!

Ook van de winstdeling worden een Riziv-bijdrage van 3,55 % en een solidariteitsbijdrage (0 tot 2 %) afgehouden. De winstdeling wordt niet belast.

Bij overlijden

Overlijdt u vóór de einddatum van uw contract, dan wordt de fictieve rente berekend op het overlijdenskapitaal (zonder de winstdeling).

Uw pensioenkapitaal vroeger gebruiken

Moet u wachten tot uw pensioenleeftijd om van uw VAPZ te kunnen genieten? Neen, u kunt immers nu al een voorschot opvragen als u een woning wilt kopen, bouwen of verbouwen binnen de Europese Economische Ruimte. U kunt ook uw polis in pand geven of uw pensioenkapitaal gebruiken om uw lening op de einddatum volledig terug te betalen.

Welke opties heb ik tijdens het contract?

​U kiest vrij hoeveel u spaart, al zijn er wel bepaalde minima en maxima van toepassing. Zo bedraagt de minimumbijdrage 111,12 euro. Maximaal kunt u 9,40 % van uw referentie-inkomen (uw geïndexeerde netto belastbaar beroepsinkomen van drie jaar geleden) storten. Als absoluut maximum geldt voor 2020 een plafond van 3.786,81 euro.

U kunt vrij kiezen tussen maandelijkse, driemaandelijkse, halfjaarlijkse  of jaarlijkse stortingen.

Daarnaast kunt u een aanvullende overlijdensdekking onderschrijven, een overlijdensdekking na ongeval of een aanvullende dekking tegen arbeidsongeschiktheid in geval van ziekte of ongeval.

Een sociaal VAPZ is perfect cumuleerbaar met een individuele pensioentoezegging (IPT), als u uw activiteit uitoefent via een vennootschap. Ook kunt u naast een sociaal VAPZ nog aan pensioensparen of langetermijnsparen doen.

Individuele Pensioentoezegging (IPT)

Als u via een vennootschap werkt, dan is een Individuele Pensioentoezegging een heel voordelige oplossing om voor uzelf als zelfstandige bedrijfsleider een aanvullend pensioen bijeen te sparen. U geniet een gewaarborgd rendement, eventueel aangevuld met een winstdeling.

 

Waarom is deze verzekering interessant voor mij?

Uw vennootschap spaart voor uw aanvullend pensioen
Uw vennootschap sluit als verzekeringnemer de Individuele Pensioentoezegging (IPT) af en betaalt de bijdragen. De vennootschap kan de bijdragen aftrekken als beroepskost binnen de grenzen van de 80 %-regel. Uzelf bent als bedrijfsleider zowel de verzekerde als de begunstigde van het pensioenkapitaal.
 
Absolute veiligheid
De bijdragen leveren een gewaarborgd rendement op, eventueel aangevuld met een winstdeelname. Zelfs als uw vennootschap failliet zou gaan, blijft uw opgebouwde pensioenreserve beschermd.
 
Motivatietool
Wilt u één of meerdere andere zelfstandige directeurs binnen uw vennootschap extra motiveren, dan kunt u ook voor hen een IPT onderschrijven.
 
Inhaalbijdrage
Als u geen volledige loopbaan hebt binnen uw huidige onderneming, mag u ook bijdragen storten voor de gepresteerde jaren buiten de onderneming met een maximum van tien jaar. U kunt ook een inhaalbijdrage storten voor de reeds gepresteerde jaren binnen de vennootschap.
 
Netto voordeliger dan een verhoging van de bezoldiging
Een IPT levert u netto meer op dan een gelijkwaardige verhoging van uw brutobezoldiging. De bijdragen voor de IPT worden immers niet beschouwd als een belastbaar voordeel van alle aard, voor zover de bedrijfsleider een regelmatige en maandelijkse bezoldiging ontvangt, en worden dus ook niet onderworpen aan de gebruikelijke personenbelasting van ongeveer 50 %.
 
Fiscaal optimaal
U kunt uw IPT elk jaar fiscaal optimaliseren in functie van uw belastbaar inkomen en de 80 %-regel. Dit kunt u doen door het storten van een periodieke bijdrage of een eenmalige inhaalbijdrage. Op die manier kunt u de winst in een bepaald boekjaar drukken.
 
Aanvullende waarborgen
U kunt uzelf en uw gezin extra beschermen door aanvullende waarborgen te onderschrijven binnen uw IPT. Denk aan een overlijdens- of arbeidsongeschiktheidsdekking.
 
Vastgoed
U kunt uw IPT gebruiken om vastgoed te kopen, bouwen of verbouwen binnen de EER. Dat kan via een voorschot, een inpandgave of een krediet met wedersamenstelling.
 
Wat is de potentiële opbrengst?

De bijdragen leveren een gewaarborgde rentevoet op, eventueel aangevuld met een winstdeling. Bij elk bedrag dat u spaart, is de rentevoet van dat moment gewaarborgd tot het einde van het contract. De rentevoet bedraagt momenteel 0,75 %. Voor toekomstige stortingen geldt de rentevoet die op dat moment van toepassing is.

U kunt de winstdeling beleggen in tak 21 (met een gewaarborgd rendement) of tak 23 (waarbij het rendement afhangt van de resultaten van één of meerdere onderliggende beleggingsfondsen).

De bijdragen worden niet beschouwd als een belastbaar voordeel van alle aard in hoofde van de bedrijfsleider, op voorwaarde dat deze een regelmatige, maandelijkse bezoldiging ontvangt. Er moet dus geen personenbelasting op betaald worden.

De vennootschap kan de bijdragen aftrekken als beroepskost, op voorwaarde dat de   bedrijfsleider een regelmatige maandelijkse bezoldiging ontvangt en de 80 %-regel nageleefd wordt. Die houdt in dat uw volledige pensioen (de som van uw wettelijk pensioen en de eventuele aanvullende pensioenen) bij een volledige loopbaan van 40 jaar niet meer mag bedragen dan 80 % van uw laatste normale brutojaarbezoldiging.

De bijdragen zijn onderworpen aan een premietaks van 4,4 % (voor de waarborgen pensioen, overlijden en overlijden na een ongeval). Een premietaks van 9,25 % wordt toegepast op de bijdragen voor arbeidsongeschiktheid.

Wanneer en waar kan ik de opbrengst van mijn IPT benutten?

Het pensioenkapitaal van uw IPT wordt uitgekeerd op het moment dat u met (vervroegd) wettelijk pensioen gaat. U kunt uw contract ook afkopen zodra u de wettelijke pensioenleeftijd bereikt hebt of zodra u voldoet aan de voorwaarden om uw vervroegd wettelijk pensioen op te nemen.

Er geldt een gunstige fiscaliteit op het pensioenkapitaal dat uitgekeerd wordt en op het kapitaal dat uitgekeerd wordt als u overlijdt vóór de einddatum.

Kapitaal

 • RIZIV-afhouding: 3,55 %
 • Solidariteitsbijdrage: 2 % (0 % - 2 %)
 • Belasting: afzonderlijke belastingvoet

De afzonderlijke belastingvoet bedraagt:

 • 20 % als uw pensioenkapitaal op 60 jaar wordt uitgekeerd (16,5 % bij wettelijke pensionering),
 • 18 % als uw pensioenkapitaal op 61 jaar wordt uitgekeerd (16,5 % bij wettelijke pensionering)
 • 16,5 % als uw pensioenkapitaal op 62, 63, 64 jaar of bij wettelijke pensionering wordt uitgekeerd,
 • 10 % als de uitkering van uw pensioenkapitaal op de wettelijke pensioenleeftijd gebeurt of als u een volledige loopbaan heeft bereikt volgens de geldende pensioenwetgeving 
  EN als u professioneel effectief actief gebleven bent tot die leeftijd;
Bij overlijden :
 • 16,5 %
 • 10 %bij uitkering van het pensioenkapitaal vanaf de wettelijke pensioenleeftijd 
  • OF vanaf de leeftijd waarop een volledige loopbaan bereikt is volgens de geldende pensioenwetgeving 
  • EN als de aangeslotene effectief actief gebleven is tot die leeftijd.

Winstdeling

 • RIZIV-afhouding: 3,55 %
 • Solidariteitsbijdrage: 2 % (0 % - 2 %)
 • Geen belasting

Kapitaal bij overlijden na ongeval
Dit kapitaal wordt belast als een fictieve rente.

Rente bij arbeidsongeschiktheid
De rente wordt belast als vervangingsinkomen.

U kunt uw IPT ook al gebruiken vóór de wettelijke pensioenleeftijd, meer bepaald om uw vastgoedplannen te verwezenlijken binnen de EER (de EU + IJsland, Liechtenstein en Noorwegen). U neemt daarvoor een voorschot op uw opgebouwde pensioenkapitaal. Ofwel gaat u een krediet aan en betaalt u het op de einddatum in één keer terug met uw opgebouwde pensioenkapitaal (de zogenoemde wedersamenstelling). Of u geeft uw IPT-pensioenkapitaal als waarborg in pand voor een hypothecair krediet.

Welke opties heb ik tijdens het contract?
 • U kiest zelf hoeveel u stort. Belangrijk is wel dat de 80 %-regel nageleefd wordt met het oog op de fiscale aftrekbaarheid van de bijdragen.
 • U kunt een inhaalbijdrage storten als u dat wenst.
 • U hebt de keuze tussen een eenmalige of regelmatige bijdragen.
 • De winstdeling kunt u investeren in tak 21 of tak 23.
 • U kunt aanvullende waarborgen onderschrijven om uw gezin financieel te beschermen als u arbeidsongeschikt wordt of overlijdt. Met een waarborg 'premievrijstelling' zorgt u ervoor dat AG Insurance de bijdragen voor uw aanvullend pensioen voor zijn rekening neemt als u door een ongeval of ziekte tijdelijk of blijvend arbeidsongeschikt wordt.
 • Het is mogelijk om uw IPT te gebruiken voor uw vastgoedplannen.
RIZIV-Contract

Waarom is een RIZIV-contract iets voor mij?

Als geconventioneerd dokter, tandarts, apotheker, kinesitherapeut, logopedist of zelfstandige verpleegkundige kunt u elk jaar een RIZIV-toelage aanvragen en storten in een RIZIV-contract. Dat kost u niets, maar het levert u wel een comfortabel aanvullend pensioenkapitaal op. U kunt bovendien kiezen om uw gezin extra te beschermen bij overlijden of arbeidsongeschiktheid.
 
10 % van de premie wordt gestort in het solidariteitsfonds en geeft u recht op:
 
 • een maandelijkse rente tijdens de periode van uw arbeidsongeschiktheid, gedurende maximaal 1 jaar,
 • extra sparen en een geboortegeschenk als u moeder wordt,
 • een jaarlijkse overlevingsrente voor uw nabestaanden als u overlijdt vóór uw zestigste,
 • een forfaitaire uitkering als u vóór uw 60e ernstig ziek wordt.
 
Wilt u investeren in vastgoed (bouwen, verbouwen of aankopen), dan kunt u hiervoor een gedeelte van de reserve van uw RIZIV-contract gebruiken door een voorschot te nemen. Het pensioenkapitaal kan ook in pand gegeven worden bij een krediet of dienen om het krediet weder samen te stellen.
 
Wij helpen u ook met de administratieve procedures. U moet uw toelage immers elk jaar opnieuw binnen een bepaalde termijn aanvragen. Eenmaal u bij AG Insurance een RIZIV-contract heeft, doen wij dat voor u. Zo hoeft u zich geen zorgen te maken over een laattijdige aanvraag.
 
Wat brengt een RIZIV-contract mij op?

U geniet een gewaarborgd rendement: de rentevoet die van toepassing is op het moment van de storting, blijft voor die storting gegarandeerd tot het einde van het contract. Het rendement wordt eventueel aangevuld met een winstdeling.

Er wordt geen premietaks ingehouden op de stortingen in uw RIZIV-contract.

Uw jaarlijkse RIZIV-toelage bedraagt:

BEROEPSACTIVITEITVOORWAARDERIZIV-TUSSENKOMST 2018RIZIV-TUSSENKOMST 2019RIZIV-TUSSENKOMST 2020
Tandarts2348,55 EUR2382,60 EUR* 
Kinesist(1)
Min. 1500 prestaties of 36.000 EUR M-waarden

(2)
Min. 2300 prestaties of 55.200 EUR M-waarden

(3)
Min. 3000 prestaties of 72.000 EUR M-waarden
(1)

1468,30 EUR

 

 

(2)
1940,25 EUR

 

 

(3)
2595,75 EUR

 
ArtsVolledig geconventioneerd

Gedeeltelijk geconventioneerd

Volledige 
activiteit en volledige activiteitsdrempel 
 
Volledige activiteit en verlaagde activiteitsdrempel 
 
Gedeeltelijke activiteit en volledige activiteitsdrempel  
         
Gedeeltelijke activiteit en verlaagde activiteitsdrempel 

4870,71 EUR 

2297,63 EUR

 

4941,34 EUR 

2330,95 EUR​

 

 

 ​5.037,70 EUR*

 

 

2.376,40 EUR*

 

 

2.376,40 EUR*

 

Geen bijdrage

Apotheker(1)
Voltijds
(38 u/week)

(2)
Deeltijds
(van 28 tot 38 u/week)

(3)
Halftijds
(van 19 tot 28 u/week)

(1)
2966,73 EUR

(2)
2225,05 EUR​(3)

1483,37 EUR

 
Logopedist

(1) 
Van 900 tot 1999 R-prestaties of van 15.750 tot 34.999 R-waarden

(2)
Van 2000 tot 4000 R-prestaties of van 35.000 tot 70.000 R-waarden

(3)
> 4000 R-prestaties of > 70.000 R-waarden

(1)
1250,79 EUR

 

 

(2)
2579,74 EUR

 

 

(3)

Geen bijdrage​

 

​​

Zelfstandige verpleegkundige

Aantal terugbetaalde prestaties

(1)
< 33.000 EUR

(2)
33.000 - 150.000 EUR

(3)
> 150.000 EUR

(1)
Geen bijdrage


(2)
521,16 EUR

(3)

Geen bijdrage​Bent u arts?

Vanaf dienstjaar 2017 gelden er voor u als arts nieuwe toekenningsvoorwaarden om recht te hebben op een RIZIV-tussenkomst.

 • De voorwaarde van effectieve uitoefening van de activiteit wordt nog getoetst aan 2 bijkomende voorwaarden:
  • U moet in het bijdragejaar 2017 geneeskundige verstrekkingen verlenen die opgenomen zijn in de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen;
  • U moet gedurende het referentiejaar 2015 (voor de bijdrage 2017) voldoen aan een minimumbedrag aan nomenclatuurverstrekkingen (=  de activiteitsdrempel). De activiteitsdrempels verschillen naargelang de specialisatie van de arts.
   Maar als u zich op 01/01/2015 (het referentiejaar voor de bijdrage 2017) in één van onderstaande situaties bevindt, moet u niet aan de activiteitsdrempel voldoen:
   • U deed stage als arts;
   • U hebt minder dan 5 jaar een erkend RIZIV-nummer.
 • Startende artsen die vanaf 2017 voor de eerste keer toetreden tot het nationaal akkoord, hebben meteen recht op het volledige bedrag, onafhankelijk van de periode van toetreding. Als de startende arts echter niet beschikt over een stageplan goedgekeurd door de bevoegde instantie, dan is de RIZIV-bijdrage nog steeds prorata in functie van de periode van toetreding.
Toetreding tot het nationaal akkoord / activiteitsdrempelGewone activiteitsdrempel​Verlaagde activiteitsdrempel
​Volledige toetreding​Recht op volledige RIZIV-bijdrage​Recht op gedeeltelijke RIZIV-bijdrage
​Gedeeltelijke toetreding​Recht op gedeeltelijke RIZIV-bijdrage mits bijkomende voorwaarde ​Geen recht op een RIZIV-bijdrage
Wanneer en hoe ontvang ik het kapitaal en de opbrengst van mijn RIZIV-contract?

Wettelijke pensioenleeftijd

U krijgt uw pensioenkapitaal sowieso uitbetaald op het moment dat u met (vervroegd) wettelijk pensioen gaat. U kunt uw contract ook afkopen zodra u de wettelijke pensioenleeftijd bereikt hebt of zodra u voldoet aan de voorwaarden om uw vervroegd wettelijk pensioen op te nemen.

Belasting van uw pensioenuitkering

Het pensioenkapitaal, exclusief de winstdeling, wordt belast volgens het stelsel van de fictieve rente. Bent u effectief actief gebleven tot uw wettelijke pensioenleeftijd of tot de leeftijd waarop u een volledige loopbaan bereikt hebt volgens de geldende pensioenwetgeving, dan wordt slechts 80 % van het pensioenkapitaal belast. Daarnaast worden van het pensioenkapitaal een RIZIV-bijdrage (3,55 %) en een solidariteitsbijdrage (0-2 %) afgehouden.

 • De winstdeling wordt niet belast. Er wordt wel een RIZIV-bijdrage (3,55 %) en een solidariteitsbijdrage (0-2 %) van afgehouden.
 • Overlijdt u vóór de einddatum van het contract, dan wordt de fictieve rente berekend op het overlijdenskapitaal, exclusief de winstdeling.

Uw RIZIV-contract vroeger gebruiken

U kunt een gedeelte van de opgebouwde reserve van uw RIZIV-contract gebruiken om een  aankoop, bouw of verbouwing van vastgoed te financieren. U neemt dan nu al een voorschot op uw opgebouwde pensioenkapitaal. U kunt er ook voor kiezen om op de einddatum van uw RIZIV-contract het opgebouwde kapitaal te gebruiken om het bedrag van uw hypothecair krediet in één keer terug te betalen (de zogenaamde wedersamenstelling). Daarnaast kunt u het pensioenkapitaal van uw RIZIV-contract als waarborg in pand geven voor een hypothecair krediet.

Welke keuzes heb ik?

​U kunt vrij kiezen hoe u uw RIZIV-toelage besteedt: aan de opbouw van een aanvullend pensioen en/of aan een aantal aanvullende waarborgen zoals:

 • een aanvullende overlijdensdekking,
 • een overlijdensdekking na ongeval,
 • een aanvullende dekking tegen arbeidsongeschiktheid na een ongeval of ziekte.

U kunt uw RIZIV-contract  probleemloos cumuleren met een VAPZ, een individuele pensioentoezegging (als u uw activiteit uitoefent via een vennootschap), pensioensparen of langetermijnsparen.

Investeren in vastgoed via uw aanvullend pensioen

Het is mogelijk om uw pensioenproduct in 2de pijler te gebruiken om een onroerend goed te verwerven, (ver)bouwen, verbeteren of herstellen binnen de Europese Economische Ruimte (Europese Unie + Ijsland, Liechtenstein en Noorwegen).

Zo kunt u een voorschot, dat is een gedeelte van de opgebouwde reserve, opvragen of kunt u ervoor kiezen om op de einddatum van uw contract het opgebouwde pensioenkapitaal te gebruiken om het bedrag van uw hypothecair krediet in één keer terug te betalen. Uw 2de pijlercontract kan ook dienen als waarborg voor een hypothecair krediet.